Топлински мост

Picture2  
   

ШТО СЕ ТОА ТОПЛИНСКИ МОСТОВИ?

Ви се појавува ли влага (мувла) по ѕидовите, на и околу прозорците?
Дали подот блиску до терасите во зима е непријатно студен?
Имате ли чувство дека низ ѕидот или низ прозорците дува? Дали трошоците за греење Ви се големи?

И покрај направената „добра“ изолација на фасадата, сепак постојат места кои без посебни мерки не е можно доволно да се изолираат. Како на пример бетонските плочи од терасите, аглите на објектот, слемето и стреите на кровот, околу прозорците и вратите, разни бетонски елементи (греди, надвратници, натпрозорници и сл.)... Ваквите „слаби“ места во обвивката на објектот се викаат топлински мостови.

Загубите на енергија низ топлинските мостови можат да бидат огромни (30% до 70% од вкупните загуби во објектот), а често допринесуваат и за појава на мувла и влага на ѕидовите и по прозорците.

Намалувањето на топлинските мостови е од исклучителна важност за економичноста, но и за здравјето на луѓето. Со „мали тајни и големо знаење“, при монтажата на прозорците, при изведбата на бетонските плочи од терасите и при изработка на топлинската изолација на фасадата, можно е скоро целосно елиминирање на топлинските мостови.

ШТО МОЖЕМЕ НИЕ ДА СТОРИМЕ ВО ВРСКА СО ТОПЛИНСКИТЕ МОСТОВИ?

Да ги лоцираме...

... уште во проектот, со што ќе овозможиме најбезболно, наједноставно и најефтино елиминирање на топлинските мостови

... во текот на изградбата на објектот. Со ревизија на проектната докумемтација и со помош на увид на објектот во градба, ги лоцираме слабите места и потенцијалните појави на топлински мостови.

... после вселувањето на објектот. Со снимање со инфра црвена термографија, сензорско контактно мерење на температурата, како и со сензорско мерење на протокот на топлина низ елементите, ги лоцираме топлинските мостови во сите елементи на објектот (греди, столбови, ѕидови, вентилациони канали, прозорци, рамки на прозорци, стаклопакети итн.)

Да ги пресметаме/измериме, топлинските загуби низ топлинските мостови...

... во текот на изработката на проектната документација. Со помош на софтверски пакети и големото искуство и знаење, правиме анализа и пресметка на секој топлински мост поодделно.

... во текот на изградбата и после вселувањето на објектот. По лоцирањето на топлинските мостови и извршените мерења, вршиме пресметки на топлинските загуби.

Да ги намалиме/елиминираме топлинските мостови...

... во текот на проектирањето на објектот. Располагаме со знаење и технички решенија за елиминирање на топлинските мостови и наједноставно и најефтино за инвеститорите е истите да се предвидат уште во фазата на изработка на проектната документација.

... во текот на изградбата. Доколку во текот на проектирањето, од најразлични причини, не се предвидени никакви мерки за елиминирање на топлинските мостови, се уште може да се направи многу и без големи дополнитени зафати. Во вакви ситуации, после направените мерења, анализи и пресметки, пристапуваме кон елиминирање или намалување на топлинските загуби. Располагаме со соодветни материјали и опрема наменети за елиминирање на топлинските мостови.

... по вселувањето на објектот. Иако на прв поглед изгледа многу тешко елиминирањето на топлинските мостови во веќе вселени објекти, располагаме со материјали и опрема кои и во вакви ситуации се ефикасни во намалувањето или целосното елиминирање на топлинските загуби низ топлинските мостови

Подетално за топлинските мостови, нивно откривање и санирање може да се информирате од интервјуто на м-р Андреј Андреев дадено за еден од порталите во Македонија кој што се занива со темата енергетска ефикасност. Примерок од интервјуто е во продолжение